Hỗ Trợ New Member


Hỗ Trợ Mem Mới 
Mốc Hỗ Trợ Người Chơi Mới 1000K
1000 Vạn Đồng Khóa (Khóa).
1000 Vạn Bạc Khóa (Khóa).
2 Huyền Tinh Cấp 6 (Khóa).
3 Huyền Tinh Cấp 7 (Khóa).
3 Huyền Tinh Cấp 8 (Khóa).
3 Túi Phi Phượng 24 Ô (Khóa).
Lệnh bài mở rộng rương Lv1 (Khóa).
Lệnh bài mở rộng rương Lv2 (Khóa).
Lệnh bài mở rộng rương Lv3 (Khóa).
Lệnh bài mở rộng rương Lv4 (Khóa).
5000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khóa).
1000 Tiền Du Long (Khóa).