Mốc Nạp Vĩnh Viễn 60tr-100tr


BQT Kiếm Thế Chí Tôn Xin Thông Báo Sự Kiện Mốc Nạp Vĩnh Viễn Máy Chủ Kiếm Vũ.
------Mốc 60 Triệu------
1200 Vạn Đồng Khóa.
1200 Vạn Bạc Khóa.
1 Huyền Tinh Cấp 12 (Khoá).
15000 Tiền Du Long (Khoá).
15000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khoá).
10 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Khoá).
1 [Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 6).
Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 7.
------Mốc 70 Triệu------
1500 Vạn Đồng Khóa.
1500 Vạn Bạc Khóa.
2 Huyền Tinh Cấp 12 (Khoá).
18000 Tiền Du Long (Khoá).
18000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khoá).
[1] [Mã bài] (Lăng Thiên  (KTC+160).
7000 Vỏ Sò Vàng.
Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 8
------Mốc 80 Triệu------
1800 Vạn Đồng Khóa.
1800 Vạn Bạc Khóa.
2 Huyền Tinh Cấp 11 (Khoá)
2 Huyền Tinh Cấp 12 (Khoá).
20000 Tiền Du Long (Khoá).
20000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khoá).
[Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 7)
50 Hoà Thị Ngọc (Khoá).
Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 9
------Mốc 90 Triệu------
2000 Vạn Đồng Khóa.
2000 Vạn Bạc Khóa.
3 Huyền Tinh Cấp 11 (Khoá).
3 Huyền Tinh Cấp 12 (Khoá).
22000 Tiền Du Long (Khoá).
22000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khoá).
10000 Vỏ Sò Vàng.
20 Hoà Thị Bích Thô (Khoá).
100 Kim Nguyên bảo Trung (Khoá).
Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 9
------Mốc 100 Triệu------
2000 Vạn Đồng Khóa.
2000 Vạn Bạc Khóa.
4 Huyền Tinh Cấp 11 (Khoá).
4 Huyền Tinh Cấp 12 (Khoá).
22000 Tiền Du Long (Khoá).
22000 Ngũ Hành Hồn Thạch (Khoá).
20 Hoà Thị Bích (Khoá).
[Mặt nạ] Quân Lâm Miện (VIP 8).
Sứ giả Truy Phong Lam Kỳ Lân KTC+180 (Không Khoá).
Danh Hiệu Tài Trợ Kim Cương 10